Studium Treningu i Terapii Grupowej - edycja 2012/2013

usuń ogłoszenieedytuj ogłoszenie

Kursy psychologiczne

1086

3200 - 4000 PLN

677

Dodane przez

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

tel./fax. +48 71 332 36 70
tel./fax. +48 71 361 60 35

www.dcp.wroclaw.pl

szczegóły

Wydarzenie odbędzie się w:
  • Wrocław (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław)
Opis
Celem Studium Treningu i Terapii Grupowej jest poszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia dynamiki procesu grupowego, nabycie umiejętności do samodzielnego prowadzenia treningów, warsztatów i terapii grupowej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii społecznej, psychologii klinicznej, psychopatologii, treningiem interpersonalnym, treningiem umiejętności psychospołecznych, treningiem grupowej pomocy psychologicznej. Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy potrzeb grupy, zasady pracy z grupą, podstawy metodologiczne i metody pracy grupowej w obszarach problemowych: grupowa terapia uzależnien, grupowa terapia osób współuzależnionych i DDA, terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy, grupowa terapia zaburzeń depresyjnych, lekowych, psychotycznych, grupowa terapia zaburzeń odżywiania, terapia grupowa dzieci i młodzieży. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z grupą (rozumienie dynamiki I struktury grupy, budowanie kontaktu, kontrakt terapeutyczny, interwencje terapeutyczne na etapach kolejnych faz rozwoju grupy, prowadzenie procesu terapeutycznego, praca z oporem, konstruktywne rozwiązywanie problemów w grupie) oraz poszerzą własne umiejętności psychospołeczne, umiejętnosci pomocy psychologicznej, oraz umiejetności konstruowania programów warsztatów/ treningów i grup terapeutycznych. Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii grupowej i treningach grupowych. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami aktywnymi, przygotowujący do samodzielnej pracy terapeutyczne, psychokorekcyjnej lub psychoedukacyjnej, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości.
I Zjazd

25-28.10.2012 (czwartek-niedziela) – 40 h

Trening interpersonalny.

Trening interpersonalny jest podstawowoym etapem szkolenia dla uczestników Studium Treningu i Terapii Grupowej w rozwoju własnych umiejętności i kompetencji w pracy z grupą. Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy Studium Treningu i Terapii Grupowej wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Trening interpersonalny służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu.

II Zjazd
24-25.11.2012 (sob-niedz.) – 20 h

Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy.
Prowadzenie: Beata Oleksy

1. Proces grupowy. Fazy rozwoju. 2. Tworzenie grupy - tworzenie oferty, nabór i kwalifikacja uczestników, spotkanie poprzedzające pracę z grupą, ustalnie podsatwowych reguł, zagadnienia związane ze współprowadzeniem w fazie poprzedzającej właściwą pracę z grupą. 3. Grupa w stadium początkowym- charakterystyka grupy, początkowe problem, opór grupy, koncentracja na sobie a koncentracja na innych, praca “ tu i teraz”, zaufanie a nieufność. 4. Budowanie zaufania - znaczenie modelowania, działania budujące zaufanie. 5. Określenie i sprecyzowanie celów. 6. Proces grupowy w stadium początkowym - normy grupowe, spójnośc grupy, zadania uczestników i potencjalne problemy. 7.Grupa w stadium przejściowym - charakterystyka grupy, lęk, postawy obronne i opór, walka o władzę, konflikt, konfrontacja, krytyka wobec prowadzącego, reakcje prowadzącego wobec oporu. 8. Problemowe zachowani I kłopotliwi uczestnicy grupy w stadium przejściowym - milczenie, bierność, gadaulstwo, zadawanie pytań, dobre rady, pocieszanie, wrogość, zależność, wywyższanie się, kontakty towarzyskie, intelektualizowanie, nadmierne okazywanie emocji. 9. Interwencje terapeutyczne wobec uczestników i grupy wykazującej opór. 10. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie. 11. Zadania uczestników I potencjalne problem w stadium przejściowym grupy.

III Zjazd
15-16.12.2012 (sob-niedz.) – 20 h

Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy. Trening umiejętności psychospołecznych. Trening umiejętności pomocy psychologicznej.
Prowadzenie: Beata Oleksy

1. Stadium konstruktywnej pracy grupy - przechodzenie do stadium konstruktywnej pracy, charakterystyka grupy, normy grupowe i typowe zachowania, grupa pracujące konstruktywnie i niekonstruktywnie, process grupowy, dylematy uczestników grupy. 2. Czynniki terapeutyczne działające w grupie - otwieranie się przed innymi, konfrontacja, informacje zwrotne, spójność i poczucie wspólnoty, nadzieja, gotowość do podejmowania ryzyka i zaufania innym, życzliwość, troska I akceptacja, moc osobista, catharsis, czynnik poznawczy, motywacja do zmiany, swoboda eksperymentowania, humor. 3. Zadania uczestników i potencjalne problem w fazie pracy konstruktywnej grupy. 4. Końcowa faza pracy z grupą- charakterystyka, zakończenie pracy z grupą, radzenie sobie z uczuciami związanymi z rozstaniem, podsumowanie doświadczeń, utrwalanie zmian w zachowaniu, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych. 5. Zadania uczestników i potencjalne problem w fazie końcowej pracy z grupą. 6. Sesje uzupełniające i spotkania indywidualne. 7. Trening umiejętności psychospołecznych 8. Trening umiejętności pomocy psychologicznej 9. Diagnoza potrzeb i przewidywanie efektów pracy grupowej, konstruowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych. 10. Rola terapeuty/ trenera w pracy z grupą. Rozumienie i kontrolowanie procesu grupowego, rozumienie i kontrolowanie intensywności uruchamianych emocji w procesie grupowym. Konstruktywne rozwiązywanie kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.

IV ZJAZD
26-27.01.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Psychoterapia grupowa.
Prowadzenie: Joanna Szynka

1. Psychoterapia grupowa - zakres psychoterapii grupowej i jej znaczenie kliniczne. 2. Skuteczność psychoterapii grupowej. 3. Charakterystyka oddziaływań w psychoterapii grupowej. 4. Czynniki terapeutyczne, siły modyfikujące czynniki terapeutyczne. 5. Czynniki interpersonalnego uczenia się. 6. Tworzenie warunków do pracy grupy psychoterapeutycznej- ocena ograniczeń i wybór celów, warunki pracy grupy i jej liczebność, ramy czasowe grupy,praca z koterapeutą, łączenie psychoterapii grupowej z innymi formami leczenia. 7. Tworzenie grupy psychoterapeutycznej - dobór pacjentów i tworzenie grupy, przygotowanie pacjentów do udziału w psychoterapii grupowej, budowanie kultury grupy. 8. Rozwiązywanie problemów w psychoterapii grupowej- problemy z uczestnictwem, podgrupy, konflikt w grupie, pacjenci problemowi. 9. Techniki psychoterapeuty grupowego - praca tu i teraz, wykorzystanie przeniesienia i przejrzystości, wykorzystanie procedur. 10. Terapia grupowa na oddziałach szpitalnych - grupy dla pacjentów z ostrymi zaburzeniami, grupy dla pacjentów przewlekle chorych. Analiza materiału filmowego, zapis sesji teraputycznych w warunkach szpitalnych. 11. Terapia grupowa ambulatoryjna - grupy interpersonalne i dynamiczne, grupy zorientowane behawioralnie, poznawczo i edukacyjnie,grupy podtrzymujące i rehabilitacyjne. Analiza materiału filmowego, zapis sesji teraputycznych w warunkach ambulatoryjnych.

V Zjazd
23-24.02.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa uzależnień, współuzależnień, DDA.
Prowadzenie: Marzena Szczygieł

1. Zastosowanie terapii grupowej w terapii uzależnień. 2. Zastosowanie terapii grupowej dla osób współuzależnionych 3. Terapia grupowa DDA. 4. Charakterystyka obszarów problemowych. 5. Cele w psychoterapii grupowej. 6. Tworzenie grupy. 7. Zasady pracy. 8. Konstruowanie programów terapeutycznych. 9. Przebieg terapii grupowej. 10. Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 11. Trudne sytuacje w terapii grupowej. 12. Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

VI ZJAZD
23-24.03.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy.
Prowadzenie: Agata Hensoldt- Jankowska

1. Zastosowanie terapii grupowej w terapii sprawców przemocy. 2. Zastosowanie terapii grupowej dla osób - ofiar przemocy. 3. Charakterystyka obszarów problemowych. 4. Cele w psychoterapii grupowej. 5. Tworzenie grupy. 6. Zasady pracy. 7. Konstruowanie programów terapeutycznych. 8. Przebieg terapii grupowej. 9. Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 10. Trudne sytuacje w terapii grupowej. 11. Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

VII ZJAZD
27-28.04.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych.
Prowadzenie: Agnieszka Juszczyk

1. Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń depresyjnych. 2. Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń lękowych. 3. Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń psychotycznych. 4. Charakterystyka obszarów problemowych. 5. Cele w psychoterapii grupowej. 6. Tworzenie grupy. 7. Zasady pracy. 8. Konstruowanie programów terapeutycznych. 9. Przebieg terapii grupowej. 10. Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 11. Trudne sytuacje w terapii grupowej. 12. Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

VIII ZJAZD
25-26.05.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa dieci i młodzieży.
Prowadzenie: Beata Oleksy

1. Zastosowanie terapii grupowej w psychoterapii dzieci i młodzieży. 2. Charakterystyka obszarów problemowych. 3. Cele w psychoterapii grupowej. 4. Tworzenie grupy. 5. Zasady pracy. 6. Konstruowanie programów terapeutycznych. 7. Przebieg terapii grupowej. 8. Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 9. Trudne sytuacje w terapii grupowej. 10. Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

IX ZJAZD
22-23.06.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa zaburzeń odżywiania.
Prowadzenie: Dorota Werner

1. Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia. 2. Charakterystyka obszarów problemowych. 3. Cele w psychoterapii grupowej. 4. Tworzenie grupy. 5. Zasady pracy. 6. Konstruowanie programów terapeutycznych. 7. Przebieg terapii grupowej. 8. Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 9. Trudne sytuacje w terapii grupowej. 10. Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.
Więcej na stronie
Dla kogo
Adresatami Studium Treningu i Terapii Grupowej są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy treningowej i terapeutycznej z grupą.
Cennik szczegółowy
Bez rat:
3200 PLN

2 raty:
1. 1800.00 PLN do 2012-09-21
2. 1800.00 PLN do 2013-02-21

4 raty:
1. 1000.00 PLN do 2012-09-21
2. 1000.00 PLN do 2012-12-13
3. 1000.00 PLN do 2013-02-21
4. 1000.00 PLN do 2013-04-25

mail Zgłoś się na wydarzenie - kliknij tutaj
mail Kontakt - kliknij tutaj

Inne wpisy tego użytkownika

Opinie, komentarze
Dodaj wpis

Brak komentarzy